MUISTOJEN PUUTARHA

Kiven matka haudalle on laadukas ja monivaiheinen

Suomessa haudataan vuosittain noin 50 000 ihmistä. Suurin osa näistä saa viimeiselle leposijalleen kiven tai kaiverruksen olemassa olevaan hautakiveen. Suomalaisen graniitin asema muistomerkin materiaalina on vakaa. Kiven matka louhokselta haudalle on luotettava ja ympäristöystävällinen.

Kiven matka haudalle on laadukas ja monivaiheinen

Pekka Jylhän suunnittelema ja Loimaan Kiven valmistama Veden muisti -hautamuistomerkki Harri Holkerille.

Hautausmaat ovat hiljentymisen puistoja, mutta myös paikallisen historian avoimia kirjoja, joita jokainen kulkija voi katsella. Tämän on mahdollistanut suomalainen graniitti, joka kestää aikaa ja ankaraa säätä. Missään ei ole määrätty, että muistomerkin pitää olla kiveä, mutta se on verrattomilla ominaisuuksillaan hankkinut asemansa hautausmailla.

Tämä on osaltaan vaikuttanut myös siihen, että Suomeen on syntynyt kiviteollisuutta palvelemaan hautaustointa ja ennen muuta omaisia, jotka haluavat haudoille pysyvät ja kauniit muistomerkit. Tänä päivänä hautakiven matka on hallittu. Ei ole sattumaa, millainen kivi haudalle on lohkaistu ja hiottu. Materiaali tunnetaan ja sen kestävyyteen voi luottaa. Kivi ei nimittäin ole vain kiveä vaan se sisältää erilaisia mineraaleja. Sen vuoksi se voi olla huokoista, imeä itseensä kosteutta ja kemikaaleja tai jopa ruostua. Hyvin valittu suomalainen graniitti on tässä suhteessa ylivertainen; se kestää.

Ei myöskään ole yhdentekevää, miten louhoksilla työskennellään tai millaisia jälkiä luontoon jätetään. Kauniiden hautakivien hintana ei voi olla jälkipolville jätetty tuhottu luonto. Tämän vuoksi tarvitaan kestävää kehitystä ja hallittuja prosesseja, joilla kiven matka louhoksilta hautausmaille sujuu.

Kivipaasista pystykiveen

Kivet tulivat hautausmaille, koska ne muistuttivat kirkon sisällä olevia hautapaikkoja. Aluksi ne olivat makaavia kivipaaseja, joiden alle haudattiin, mutta muuttuivat sittemmin pystykiviksi. Vanhoilla hautausmailla näkee edelleen korkeita pystykiviä, mutta niitä eivät nykyiset määräykset enää salli. Nykyisin käytetään pystykiviä, joiden mitat ovat keskimäärin 60 x 80 cm.

louhimot

Kaikki alkaa luonnonkivilouhimolta. Kuvissa Tampereen Kovakiven louhimo.

Useimmiten kivet ovat suorakaiteen muotoisia, mutta paljon näkee myös yläosastaan kaarevia kiviä. Tämän muodon sanotaan symboloivan ylösnousemista. Koska kivet nykyään muistuttavat toisiaan enemmän kuin ennen, puhutaan myös siitä, että hautausmaat ovat tylsiä. Se ei välttämättä pidä paikkaansa. Määräykset ovat yleensä enimmäismittoja, joista voi poiketa. Kivet voivat olla väriltään erilaisia. Kiven käsittely voi olla hyvin erilaista: hiottua, hakattua, lohkopintaista jne. Kirjaimet voidaan kaivertaa tai käyttää metallisia irtokirjaimia ja kivissä voi olla nykyisin myös lyhtyikkunoita ja erilaisia koristeita. Tähän kuitenkin tarvitaan osaavaa suunnittelijaa, jollainen löytyy Kiviteollisuusliiton jäsenliikkeestä.

Hautausmaiden määräyksiä perustellaan turvallisuudella, ulkonäöllä ja sillä, että hautaaminen ei saisi asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Jumalan edessä kaikki ovat samanarvoisia. Toisaalta eriarvoistaminen on historiasta tuttua. Arvokkaimpia hautapaikkoja olivat ne, jotka sijaitsivat lähimpänä kirkkoa ja valon puolella. Pohjoispuolelle haudattiin rikollisia ja muita alempiarvoisia.

Louhimolta veistämölle

Ennen lopullista sijoittamista omalle paikalleen, kivi on kulkenut monivaiheisen tien. Tavallaan kiven matka alkaa siitä, kun omainen tulee tilaamaan muistomerkkiä. Todellisuudessa häntä varten on olemassa valmis infrastruktuuri, joka on tehnyt valinnan mahdolliseksi. Sopivat kivet on jo valittu ja odottavat asiakasta. Usein lohkareet on jo valmiiksi irrotettu ja valmiit aihiot on kuljetettu veistämölle.

Kiven valinnassa on kyse vainajan ja omaisten tahdosta. Tämän viimeisen toiveen täyttävät kiviveistämöt, jotka tekevät toivotun kiven. Jos joskus on suunnitelmia piirrelty tupakkilaatikon kanteen, enää ei näin ole. Monilla kiviliikkeillä on kehittyneitä piirrosohjelmia, joiden avulla ostaja voi tietokoneruudulla nähdä kolmiulotteisen kuvan tulevasta kivestä.

Muutos vanhaan on monessa suhteessa tervetullut. Asiakas näkee, miltä kivi oikeasti näyttää ja pystyy helpommin valitsemaan mieleisensä kiven. Hän näkee tekstien sijoitukset, koristeet, muodot ja työstötavat, eli kiven sellaisena kuin se on valmiina. Asiakas ei pety eikä hänen tarvitse jännittää. Tämä on kiviliikkeiden mukaan vähentänyt ratkaisevasti reklamaatioiden määrää.

Epäonnistunut hautakivi on ennen muuta omaisille raskas asia, mutta sillä on myös suuri taloudellinen merkitys. Jokainen turha työ lisää kustannuksia sekä ympäristörasitusta

Koneet tekevät kädet viimeistelevät

Kun suunnitelma on valmis, se siirtyy veistämölle odottamaan sitä, että koneet ja ihmiskädet työstävät mallin mukaisen kiven. Veistämöllä on tätä varten odottamassa aihio, joka on sahattu louhokselta louhimolta tuodusta lohkareesta. Materiaali tunnetaan ja sen tiedetään sopivan hyvin hautakiveksi. Kuten teollisuudessa yleensäkin, myös kivialalla näkyy tekninen kehitys ja automaation lisääntyminen, vaikka edelleen tehdään käsin ja perinteisin työkaluin.

Tietokoneohjatut CNC-koneet ovat kalliita, joten etenkin pienemmät yritykset käyttävät lähinnä moderneja vaijerisahoja, joilla voidaan vähentää käsityön tarvetta ja tehdä vaativiakin töitä, esimerkiksi lyhtyaukot. Totuus kuitenkin on, että hinnassa näkyy kaikki, mitä kivelle joudutaan tekemään. Sen vuoksi samankokoinen kivi voi maksaa 1 000:sta 3 000 euroon. Jos kivien reunat hakataan, tarvitaan suurempi aihio, koska tarvitaan työstövarat jne.

MUUALLE-HAUDATTUJEN-MUISTOM

Muualle haudattujen muistomerkki. Suunnittelu ja toteutus Kaavin Kivi.

Lopuksi tulevat kiven tekstit, joilla myös on hintansa. Yleensä peruskirjaimet sisältyvät kiven hintaan, mutta metalliset irtokirjaimet nostavat hintaa, koska ne pitää lisäksi kiinnittää. Samoin hintaa nostavat kullatut kirjaimet, koska niissä käytetään aitoa lehtikultaa.

Kiviliikkeet tekevät myös paljon näkymätöntä työtä. Ne selvittävät hautausmaiden ohjeet, hyväksyttävät suunnitelmat hautausmailla, hakevat papereihin tarvittavat allekirjoitukset ja lopulta kuljettavat ja asentavat painavan kiven paikoilleen.

Luontoa kunnioittaen

Suomessa luonnonkivialalla on noin 200 aktiivisesti toimivaa yritystä. Pääosa näistä on pieniä tai keskisuuria perheyrityksiä. Toimiala on merkittävä, koska luonnonkiveä myös viedään Suomesta noin 40 maahan. Viennin määrä oli vuonna 2014 yhteensä noin 340 000 tonnia eli kuusinkertainen tuonnin määrään verrattuna.

Kiviala on myös laajasti sitoutunut ympäristöarvoja kunnioittavaan toimintaan. Kivilouhimolla torjutaan melua ja tärinää, hallitaan pölyä, käsitellään kuivatusvedet hallitusti, kuten myös sivukivet ja jätteet. Talvivaaran ympäristöongelmista puhutaan ja pelätään, mutta kivilouhimot ovat eri asia.

Jo vuodesta 1982 lähtien ovat louhimot esimerkiksi noudattaneet maa-aineslain mukaista vakuusmaksua. Se tarkoittaa maksua, jonka yritys maksaa kunnalle jo ennen louhinnan aloittamista. Maksulla katetaan toiminnan lopettamisen jälkeinen maisemointi siinä tapauksessa, että yritys on mennyt konkurssiin.

Koko toimintaa on monipuolisesti kehitetty yhteistyössä lupaviranomaisten ja Suomen Ympäristökeskuksen kanssa, jotta kiven käyttö olisi jatkossakin kestävää Suomessa. Osoituksena tästä on esimerkiksi Geologian tutkimuskeskuksen, Kiviteollisuusliitto ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen tekemä selvitys luonnonkivituotannon parhaista ympäristökäytännöistä.

Hautakivien valmistus kuluttaa energiaa niin kuin kaikki teollinen toiminta. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen (L. Kristensen, Sveriges Lantbruksuniversitetet, 2010) mukaan Kiinassa valmistetun hautakiven valmistukseen ja Ruotsiin kuljetukseen käytetyn energian määrä on nelinkertainen Ruotsissa valmistettuun kiveen verrattuna. Tuloksen voi hyvin olettaa pätevän myös Suomessa.

Suomessa valmistetaan myös kiventyöstökoneita. Suomalainen kivimies onkin todella tarkka työn jäljestä ja ylpeä laadusta. Koneen pitää toimia ja tehdä laadukasta jälkeä, sillä huonoja tuotteita eivät kivimiehet hyväksy.

 

TEKSTI: TOM KALIMA

Lisää kommentti

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut
LUE LISÄÄ AIHEESTA MUISTOJEN PUUTARHA

1 2