LOUHINTA

Kaakkois-Suomessa etsitään laadukkaita luonnonkivikohteita

GTK hakee Kaakkois-Suomessa uusia kivivarantoja luonnonkiven raaka-aineeksi. Nämä varannot voivat muodostua mahdollisuuksiksi uusien kiviyritysten perustamisille.

Kaakkois-Suomessa etsitään laadukkaita luonnonkivikohteita

Teksti: Paavo Härmä Kuvat: GTK

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on käynnistänyt kolmivuotisen Kaakkois-Suomen Kivi –projektin eli KaaKi-projektin. Hanke toteutetaan yhteistyössä seitsemän kiviaines- ja luonnonkivialan yrityksen kanssa ja pääosin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Maatalousrahaston rahoituksella.

Hankkeen koordinoija on Geologian tutkimuskeskus (GTK), joka on työ- ja elinkeinoministeriön alainen asiantuntijaorganisaatio ja geologisten luonnonvarojen sekä niiden kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Mukana hanketta toteuttamassa on kiviainesalan yrityksiä (Rudus Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja Destia Oy), luonnonkivialan yrityksiä (Palin Granit Oy ja LT Granit Oy) ja alueellisia maanomistajia (UPM Kymmene Oy ja Tornator Oy).

Kiviaineslouhos

Hankkeen tavoitteena on etsiä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelta laadukkaan kalliomurskeen raaka-aineeksi soveltuvia kallioalueita. Lisäksi kartoitettavista kalliokohteista arvioidaan soveltuvuus laadukkaan luonnonkiven raaka-aineeksi. Nämä kohteet toimisivat tulevaisuuden luonnonkiviesiintymävarantoina ja loisivat uusia kivilouhimoita sekä mahdollisuuksia luonnonkiveä hyödyntävien uusien yritysten muodostumiselle.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan kokonaisvaltainen näkemys maakuntien kalliokiviainesten ja luonnonkivien raaka-ainevaroista, niiden tarpeista ja varmistetaan riittävät toimintaympäristöt alueen yrityksille huomioiden luonnonvarojen kestävä käyttö pitkällä aikavälillä. Alueellisten luonnonkivien ja kalliokiviainesten raaka-ainevarantojen sekä esiintyminen tunteminen ja niiden kestävä käyttö luo pohjaa pitkäaikaiselle kiventuotannolle. Lisäksi se turvaa murskattavan kiviaineksen saannin yhteiskunnan infrastruktuurin tarpeisiin sekä alueellisesti että paikallisesti.

Kymenlaaksossa useita kiviainesalan yrityksiä

Pitkäaikaiseen tuotantoon soveltuvat kiviesiintymät sijoittuvat ympäristösyistä maaseudulle, asutuskeskusten ulkopuolelle ja luovat perinteisten maa- ja metsätalouselinkeinojen toimintaympäristöön uusia teollisia työpaikka- ja sivuelinkeinomahdollisuuksia. Kymenlaaksossa kiviainesalalla toimii noin parikymmentä yritystä, joista paikallisia pienyrityksiä noin 15. Kaakkois-Suomen ELY:n alueella luonnonkivialalla varsinaisesti toimivia yrityksiä on noin kymmenkunta, joiden työllistävä vaikutus on luokkaa 400-500 henkilöä.

Hanke päätyy vuoden 2020 alussa, jonka jälkeen hankkeen lopputulokset julkistetaan, mutta hankkeen etenemisestä tiedotetaan myös vuosittain. Kesäaikaan tehdään maastossa kartoituksia ja metsässä liikutaan kävellen, eikä tästä ei aiheudu haittoja ympäristölle. Testinäytteiden ottamiseen pyydetään maanomistajien luvat.

Kiviainekselle iso tarve

Kiviainesta tarvitaan Suomessa infrarakentamiseen ja olemassa olevien rakenteiden ylläpitoon vuosittain noin 100 miljoonaa tonnia. Kiviainesala on selvästi suurin kaivannaisteollisuuden ala Suomessa sekä tuotanto- ja henkilöstömäärien että liikevaihdon perusteella. Kiviainesteollisuuden yrityksissä työskentelee noin 1800 henkilöä ja kokonaisvaikutukset työllisyyteen ovat noin 3500 henkilötyövuotta. Koko Suomessa kiviainestoimialan vuotuinen liikevaihto kuljetuksineen on 550 miljoonaa euroa.

Kaakkois-Suomen kiviainesten kulutusennuste 30 vuodelle on arviolta noin 84 milj. m3, josta kalliokiviaineksen osuus olisi noin 40 milj. m3. Ennuste perustuu olettamukseen, että kulutus pysyy keskimäärin nykytasolla, eikä suuria muutoksia tule tapahtumaan. Parhaimpiin laatuluokkiin kuuluvat kalliokiviainesvarat ovat kohdealueella kallioperän laadusta johtuen kuitenkin varsin rajalliset, ja juuri näitä laadukkaita kalliokiviainesvarantoja pyritäänkin tässä hankkeessa etsimään. Kalliokiviainesten ottopaikkoja ja tuotantoalueita kaivataan tulevaisuuden tarpeiksi varsinkin kasvukeskusten, Lappeenrannan, Kouvolan ja Hamina-Kotkan lähialueille, ja näitä tuotantoalueita olisi aiheellista varata myös eritasoisiin kaavoihin.

Luonnonkivien tuotantoa voidaan lisätä

Luonnonkiviin liittyvä kokonaislouhinta Suomessa oli vuonna 2012 3,2 miljoonaa tonnia ja luonnonkivientuotanto 522 000 tonnia. Tuotannosta noin 80 % koostui graniiteista ja liuskeista ja noin 20 % vuolukivistä. Viennin määrä oli vuonna 2013 yhteensä lähes 400 000 tonnia, viisinkertainen tuonnin arvoon verrattuna. Luonnonkiven tuottajana Suomi on ollut 15 suurimman maan joukossa maailmassa. Suomessa luonnonkivialalla on noin 200 aktiivisesti toimivaa yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 2000 henkilöä. Päätuotteita ovat kiviblokit, rakennus- ja sisustuskivet, ympäristökivet, tulisijat sekä hautakivet ja muistomerkit.

Rapakivigraniitit ovat eniten tuotettuja luonnonkiviä, ja ne muodostavat noin 65 % suomalaisten luonnonkivien tuotannosta. Rapakivistä yli 90 % tuotettiin Kaakkois-Suomen rapakivialueella Lappeenrannan (Ylämaan), Luumäen ja Virolahden kunnista. Kaakkois-Suomen laajalla rapakivigraniittialueella onkin useita toimivia luonnonkivilouhimoita, ja alue on tärkein luonnonkivien tuotantoalue koko Suomessa. Alueella on mahdollisuuksia tuotannon lisäämiselle ja uusien louhimoiden sekä yritysten perustamiselle. Alalla kaivataan kuitenkin uusia tuotantoon soveltuvia kivityyppejä, jotta yritysten tuotevalikoima olisi laajempi, eikä vain muutaman kivityypin varassa. Kohdealueelta on mahdollista löytää uusia, hyödyntämiseen soveltuvia luonnonkiviesiintymiä, jotka ovat tuotannossa olevien kivien kaltaisia tai kokonaan uusia kivityyppejä.

Lisätietoja: Geologi Paavo Härmä,
Geologian tutkimuskeskus (GTK)
paavo.harma(at)gtk.fi

Lisää kommentti

Ole hyvä ja anna allaolevaan laskuun oikea vastaus ennen kommentin lisäämistä.
+
=
Muista minut
LUE LISÄÄ AIHEESTA LOUHINTA

1 2